Thế nào là đường dẫn tương đối và tuyệt đối trên Linux Image Thế nào là đường dẫn tương đối và tuyệt đối trên Linux

Bài viết này sẽ viết về đường dẫn tương đối và đường dẫn tuyệt đối trên hệ điều hành Linux.

1. Đường dẫn tuyệt đối:

Đường dẫn tuyệt đối của một tệp tin hay thư mục đều bắt đầu bởi thư mục gốc / (root) và theo cây, theo nhánh, cho đến thư mục hoặc tệp mà bạn mong muốn. Tóm lại, một đường dẫn tuyệt đối là đường dẫn bắt đầu bởi / (root).

1.1. Ví dụ: Chuyển vào thư mục /usr/bin:

Bạn làm việc trên thư mục chính bạn muốn chuyển vào thư mục /usr/bin:

cd /usr/bin

Ví dụ trên là một đường dẫn tuyệt đối vì bắt đầu bằng /( root).

2. Đường dẫn tương đối:

Đối với đường dẫn tương đối thì chúng ta sử dụng không đòi hỏi phải bắt đầu từ / (root) mà có thể tiếp cận được với các thư mục hay tệp tin bên trong thư mục hiện hành (working directory).

Một đường dẫn tương đối thường bắt đầu với:

  • Tên của một thư mục hoặc tệp tin.
  • Hệ điều hành Linux dùng ký hiệu “.” chỉ thư mục hiện hành và ký hiệu “..” chỉ thư mục mẹ của thư mục hiện hành.

Ví dụ: Chuyển vào thư mục /usr/bin:

Bạn làm việc trên thư mục chính bạn muốn chuyển vào thư mục /usr/bin:

cd ../../usr/bin

Ví dụ trên là một đường dẫn tương đối vì không bắt đầu bằng / ( root).

Cả hai ví dụ 1 và ví dụ 2 đều dẫn bạn đến thư mục /usr/bin nhưng về loại đường dẫn.

Ví dụ: Đường dẫn tương đối và tuyệt đối:

Ví dụ đường dẫn tương đối và tuyệt đối

  • Từ hình trên chúng ta dùng đường dẫn tương đối để liệt kê các tệp trong Music từ thư mục đang làm việc của bạn (sue): ls ../sue/Music

  • Từ hình trên chúng ta dùng đường dẫn tuyệt đối để chỉnh sữa lại tệp .bashrc: gedit /home/fred/.bashrc

2.1. Cách lệnh thông dụng đối với đường dẫn tương đối và tuyệt đối:

Di chuyển về thư mục gốc: cd /

Di chuyển đến 1 vị trí bất kì khi biết đường dẫn tuyệt đối: cd /etc/networks

Di chuyển đến thư mục con nằm trong thư mục hiện tại: cd docs hoặc ./docs

Di chuyển đến thư mục mẹ:

cd ..

cd ../.. : di chuyển về thư mục mẹ 2 lần

Lệnh cd không có tham số, sẽ đưa bạn về home directory, dù bất kể bạn đang ở đâu: cd hoặc cd ~

Lệnh cd dùng để quay về thư mục trước: cd -