“Virtual terminal” trên Linux là gì? Image “Virtual terminal” trên Linux là gì?

Linux là một hệ thống đa người dùng, cho phép nhiều người dùng làm việc cùng một lúc. Do đó chúng ta cần phải có “Virtual terminal” để thực hiện việc này. Bài này sẽ giới thiệu các bạn về “Virtual terminal” trên Linux.

1. Virtual Terminal(vt) trên Linux

Virtual Terminal(vt) là phiên điều khiển sử dụng toàn bộ màn hình và bàn phím bên ngoài môi trường đồ họa. Virtual Terminal(vt) được coi là "ảo" bởi vì, mặc dù có thể có nhiều thiết bị hoạt động, một thiết bị vẫn hiển thị tại một thời điểm.Chúng sử dụng để thực hiện các lệnh và cung cấp đầu vào. Sự khác biệt duy nhất là bạn không thể sử dụng chuột với Virtual Terminal(vt). Vì vậy, bạn cần phải biết các phím tắt.

Hình minh họa các phím tắt hệ điều hành Linux

Tổ hợp phímBảng điều khiểnThiết bị đầu cuối
Ctrl + Alt + F1Bảng điều khiển đầu tiên (Chế độ đồ họa)tty1
Ctrl + Alt + F2Bảng điều khiển thứ hai (Chỉ văn bản)tty2
Ctrl + Alt + F3Bảng điều khiển thứ ba (Chỉ văn bản)tty3
Ctrl + Alt + F4Bảng điều khiển thứ tư (Chỉ văn bản)tty4
Ctrl + Alt + F5Bảng điều khiển thứ năm (Chỉ văn bản)tty5
Ctrl + Alt + F6Bảng điều khiển thứ sáu (Chỉ văn bản)tty6

Một Virtual Terminal(vt) được dành riêng cho môi trường đồ hoạ đăng nhập văn bản được bật trên các VT không sử dụng. Ubuntu sử dụng VT7, CentOS/RHEL và openSURE sử dụng VT 1 để hiển thị môi trường đồ hoạ.

Để chuyển đổi giữa 1 VT nhấn phím Ctrl + Alt + Phím chức năng.

Virtual Terminal(vt) cho phép một số người dùng làm việc trên các chương trình khác nhau cùng một lúc trên cùng một máy tính. Đây là tính năng nổi bật nhất của hệ điều hành Linux.

2. Quản lý và sử dụng “Virtual Terminal” trên Linux

Thông thường, thì Virtual Terminal có sáu giá trị mặc định trên hệ điều hành Linux, và bạn có thể đăng nhập vào chúng như những người dùng khác nhau để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau.

Các bước để khởi chạy Virtual Termimal là:

Nhấn Ctrl + Alt + ( F2, F3, F4, F5, F6 )

Kết quả Ctrl-Alt-F2:F3:F4:F5:F6

Nhập user và password

Nhập user và Password

Virtual Terminal đã sẵn sàng hoạt động

Virtual Teminal sẳn sàng hoạt động

Chạy lệnh who để tìm ra những người đăng nhập hiện tại:

Số người dùng đăng nhập hiện tại

2.1: Bash shell

Shell là chương trình chấp nhận các lệnh từ người dùng, thực thi chúng trong hệ thống và hiển thị kết quả trả về cho người dùng. Shell cung cấp dấu nhắc lệnh và môi trường làm việc của hệ điều hành Linux. Trong RHEL là bash (GNU Bourne-Again Shell ) là phiên bản cải tiến của Bourne Shell ( sh ).

2.2: Dấu nhắc lệnh Shell

Để tránh lỗi, shell cung cấp hai kiểu nhắc lệnh:

2.2.1: Đối với người user

Dấu nhắc lệnh shell là ký tự $

Dấu nhắc đối với user

2.2.2: Đối với super user

Dấu nhắc lệnh shell là ký tự $

Dấu nhắc đối với super user

Cả hai dấu nhắc lệnh bao gồm một số thông tin cần thiết như tên người dùng, tên máy chủ và thư mục hiện tại.

2.2.3: Cách phân loại lệnh Linux

Dựa vào vị trí

  • Internal: lệnh được lưu trong shell

  • External: lệnh được lưu bên ngoài đĩa cứng

Dựa vào đặt quyền

  • Các lệnh không đặc quyền: Lệnh này có sẵn dối với tài khoản người dùng và tài khoản root.

  • Các lệnh đặc quyền: Lệnh nào chỉ có sẵn đối với tài khoản root. Nhằm mục đích quản lí hệ thống.

2.3: Phím tắt cho Virtual Terminal:

Phím tắtChức năng
Ctrl + aDi chuyển con trỏ đến dòng đầu tiên
Ctrl + eDi chuyển con trỏ đến dòng cuối cùng
TabLệnh tự thêm vào
Ctrl + uXoá dòng hiện tại
Ctrl + wXoá từ trước con trỏ
Ctrl + kXoá dòng từ vị trí con trỏ đến cuối
resetĐặt lại thiết bị đầu cuối
historyDanh sách các lệnh được thực thi
Ctrl + dThoát thí bị đầu cuối
Ctrl + Alt + DelKhởi động lại hệ thống