Các ví dụ về sử dụng lệnh top Image Các ví dụ về sử dụng lệnh top

Bài viết này giới thiệu các ví dụ về sử dụng lệnh top trên hệ điều hành Linux giúp các bạn có thể tự học và tìm hiểu Linux dễ dàng.

1. Lệnh top

Lệnh top là một trong những lệnh cực kỳ quan trọng với chúng ta khi sử dụng hệ thống Linux. Giúp cho chúng ta quản trị được các thông số, CPU, RAM, I/O, các tiến trình đang hoạt động trên hệ thống.

Lệnh trên giúp chúng ta có thể giám sát hệ thống của mình một cách chuyên nghiệp và nắm rõ từng thông tin của hệ thống. Lệnh top tương tự Task manager trên Windows.

2. Cách sử dụng lệnh top

Các tham số dòng lệnh dùng trong lệnh top:

 • -h: Hiển thị phiên bản hiện tại.
 • -d: Chỉ định thời gian trễ việc làm mới màn hình.
 • -o: Sắp xếp theo trường được đặt tên.
 • -p: Chỉ hiển thị các tiến trình với ID tiến trình được chỉ định.
 • -u: Chỉ hiển thị các tiến trình của người dùng được chỉ định.
 • -i: Không hiển thị các tiến trình nhàn rỗi.

Lưu ý: Các bài ví dụ sau được thực hiện trên CentOS 7

2.1. Hiển thị lệnh top

Trong ví dụ này, nó sẽ hiển thị thông tin như task, memory, cpu and swap.

[root@test1 ~]# top -h
 procps-ng version 3.3.10
[root@test1 ~]# top
top - 19:18:31 up 26 days, 3:07, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
Tasks: 83 total,  2 running, 81 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
KiB Mem : 2047612 total,  282324 free,  95376 used, 1669912 buff/cache
KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1750584 avail Mem

 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
  1 root   20  0  43520  3776  2452 S 0.0 0.2  0:25.08 systemd
  2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.29 kthreadd
  3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.90 ksoftirqd/0
  5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
  6 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.31 kworker/u2:0
  7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
  8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
  9 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:04.57 rcu_sched
  10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
  11 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:21.52 watchdog/0
  13 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs
  14 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
  15 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.41 khungtaskd
  16 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 writeback
  17 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd
  18 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 bioset
  19 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kblockd
  20 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 md
  21 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 edac-poller
  27 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.83 kswapd0
  28 root   25  5    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 ksmd
  29 root   39 19    0   0   0 S 0.0 0.0  0:12.38 khugepaged
  30 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 crypto
  38 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kthrotld
  39 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.98 kworker/u2:1
  40 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kmpath_rdacd
  41 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kaluad
  42 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kpsmoused
  43 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 ipv6_addrconf
  56 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 deferwq
  98 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.10 kauditd
 225 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 ata_sff

Các phím thông dụng trong khi dùng lệnh top:

 • Nhấn Ctrl + c hoặc q để thoát khỏi lệnh "top".
 • Nhấn h để xem hướng dẫn, và nhấn ESC trở lại màng hình chính.
 • Nhấn f để thêm hoặc bớt các Field, sắp xếp trên Field hoặc đổi thứ tự các Field.

Theo kết quả từ ví dụ trên thì ý nghĩa các thông số như sau:

Dòng 1: Liên quan đến thời gian của Server
 • 19:43:49
 • 26 day
 • 1 users
 • Load average
 • Thời gian hoạt động hiện tại
 • Thời gian uptime
 • Số lượng user
 • Thời gian CPU load trung bình 1/5/15 phút. 0.02: 1 phút, 0.05: 5 phút, 0.05: 15 phút
Dòng 2: Liên quan đến thông tin của tiến trình
 • 83 total
 • 2 running
 • 81 sleeping
 • 0 stopped
 • 0 zombie
 • Tổng số tiến trình đang ở chế độ active
 • Số tiến trình đang chạy
 • Số tiến trình đang ở chế độ ngủ
 • Số tiến trình đang stop
 • Số tiến trình chờ stop từ tiến trình khác
Dòng 3: Liên quan đến thông tin CPU
 • 0.0%us
 • 0.0%sy
 • 0.0%ni
 • 100%id
 • 0.0%wa
 • 0.0%hi
 • 0.0%si
 • 0.0%st
 • %CPU được dùng cho từng tiến trình của user
 • %CPU được dùng cho từng tiến trình của hệ thống
 • %CPU được dùng để cấu hình các giá trị
 • %CPU ở trạng thái nghỉ
 • %CPU đang chờ trong thời gian chờ I/O
 • %CPU được dùng cho phần cứng khi bị gián đoạn
 • %CPU được dùng cho phần mềm khi bị gián đoạn
 • %CPU ảo chờ đợi CPU thực xử lý các tiến trình
Dòng 4: Liên quan đến thông tin RAM
 • 1863224k total
 • 282728k used
 • 1200868k free
 • 379628k buffers
 • Tổng dung lượng RAM
 • Dung lượng RAM đang được sử dụng
 • Dung lượng RAM free
 • Dung lượng Buffers
Dòng 5: Liên quan đến thông tin Swap
 • 2097148k total
 • 0k used
 • 2097148k free
 • 1333080k cached
 • Tổng dung lượng Swap
 • Dung lượng Swap Ram đang sử dụng
 • Dung lương Swap free
 • Tổng cache memory bởi hệ thống
Dòng 6: Các tham số của các tiến trình đang hoạt động
 • PID – 1
 • USER – root
 • PR – 20
 • NI – 0
 • VIRT - 43520
 • RES - 3776
 • SHR – 2452
 • S – S
 • %CPU – 0.0
 • %MEM – 0.2
 • TIME+ - 0:25.08
 • COMMAND
 • Mã ID của tiến trình
 • User root đang thực thi tiến trình
 • Độ ưu tiên của tiến trình
 • Giá trị nice value của tiến trình
 • Dung lượng Ram ảo thực hiện cho 1 tiến trình
 • Dung lượng RAM thực chạy 1 tiến trình
 • Dung lượng RAM share cho 1 tiến trình
 • Trạng thái tiến trình đang hoạt động
 • %CPU được sử dụng cho tiến
 • %MEM được dùng sử dụng cho tiến trình
 • Tổng thời gian thực hiện cho tiến trình
 • Tên tiến trình
 • 2.2. Sắp xếp với O

  Bạn có thể lọc danh sách tiền trình dựa trên các tiêu chí khác nhau như tên tiến trình, sử dụng bộ nhớ, sử dụng cpu,...

  Nhấn o hoặc Shift + O để kích hoạt bộ lọc. Nó sẽ hiển thị như sau:

  [root@test1 ~]# top
  top - 22:08:11 up 27 days, 5:57, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 82 total,  1 running, 81 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281672 free,  95836 used, 1670104 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1750064 avail Mem
  add filter #1 (case sensitive) as: [!]FLD?VAL 
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
   4063 root   20  0 161880  2204  1568 R 0.3 0.1  0:03.17 top
    1 root   20  0  43520  3776  2452 S 0.0 0.2  0:25.84 systemd
    2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.29 kthreadd
    3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.95 ksoftirqd/0
    5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
    6 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.31 kworker/u2:0
    7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
    8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
    9 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:04.73 rcu_sched
    10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
    11 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:22.41 watchdog/0
    13 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs
    14 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
    15 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.47 khungtaskd
    16 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 writeback
    17 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd
    18 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 bioset
    19 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kblockd
    20 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 md
    21 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 edac-poller
  

  Sau đó nhập bộ cần lặp và nhấn Enter.

  Ví dụ: Cho thấy các tiến trình tiêu thụ CPU cao

  [root@test1 ~]# top
  top - 23:12:47 up 27 days, 7:01, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 82 total,  1 running, 81 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281672 free,  95780 used, 1670160 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1750084 avail Mem
  add filter #1 (case sensitive) as: [!]FLD?VAL %CPU>0.0
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
  13071 root   20  0 232792  4964  4020 S 0.3 0.2  3:07.51 rsyslogd
  

  Nhấn Ctrl + o để xem các bộ lọc hiện đang hoạt động

  Nhấn phím = để xóa mọi bộ lọc đang hoạt động

  2.3. Hiển thị tiến trình người dùng

  • Cách 1: Để chỉ xem các tiến trình của một người dùng cụ thể, nhấn u và sau đó nhập tên người dùng.

   [root@test1 ~]# top
   top - 23:16:58 up 27 days, 7:06, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
   Tasks: 82 total,  2 running, 80 sleeping,  0 stopped,  0 zombie
   %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.3 st
   KiB Mem : 2047612 total,  282044 free,  95440 used, 1670128 buff/cache
   KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1750456 avail Mem
   Which user (blank for all)
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
   
  • Cách 2: Sử dụng lệnh top cùng với tùy chọn -u sẽ hiển thị chi tiết tiến trình của người dùng cụ thể. Cuúng ta chạy lệnh sau:

   top -u <user>
   

  2.4. Làm nổi bật quá trình chạy hàng đầu

  Để làm nổi bật quá trình chạy hàng đầu chúng ta nhấn z sẽ hiển thị quá trình chạy màu có thể giúp chúng ta xác định tiến trình chạy dễ dàng.

  Làm nổi bật quá trình chạy hàng đầu

  2.5. Thay đổi độ trễ cập nhật

  Lệnh top cập nhật thông tin trên màn hình cứ sau 3.0 giây. Khoảng thời gian này có thể được thay đổi.

  Nhấn phím d và bạn nhập khoảng thời gian giữa mỗi lần làm mới. Bạn cũng có thể nhập các số nhỏ hơn 1 giây. Nhập khoảng thời gian mong muốn và nhấn Enter.

  [root@test1 ~]# top
  top - 23:28:24 up 27 days, 7:17, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 83 total,  3 running, 79 sleeping,  1 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281280 free,  96204 used, 1670128 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1749692 avail Mem
  Change delay from 3.0 to
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
   4082 root   20  0    0   0   0 S 0.3 0.0  0:01.03 kworker/0:1
    1 root   20  0  43520  3776  2452 S 0.0 0.2  0:25.90 systemd
    2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.29 kthreadd
    3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.99 ksoftirqd/0
    5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
    6 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.31 kworker/u2:0
    7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
    8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
    9 root   20  0    0   0   0 R 0.0 0.0  0:04.76 rcu_sched
    10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
    11 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:22.46 watchdog/0
    13 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs
    14 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
    15 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.47 khungtaskd
    16 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 writeback
    17 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd
  

  2.6. Kill tiến trình dang chạy

  Bạn có thể kill một tiến trình bằng cách k trong khi chạy lệnh top hiển thị bên dưới.

  [root@test1 ~]# top
  top - 00:17:46 up 27 days, 8:06, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 83 total,  2 running, 80 sleeping,  1 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.4 sy, 0.0 ni, 99.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281284 free,  96204 used, 1670124 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1749700 avail Mem
  PID to signal/kill [default pid = 4122]
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
   4122 root   20  0    0   0   0 R 0.4 0.0  0:01.50 kworker/0:2
   4148 root   20  0 161880  2208  1568 R 0.4 0.1  0:00.23 top
    1 root   20  0  43520  3776  2452 S 0.0 0.2  0:25.92 systemd
    2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.29 kthreadd
    3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.16 ksoftirqd/0
    5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
    6 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.31 kworker/u2:0
    7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
    8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
    9 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:04.86 rcu_sched
    10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
    11 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:22.49 watchdog/0
    13 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs
    14 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
    15 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.47 khungtaskd
    16 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 writeback
    17 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd
  

  2.7. Hiển thị/Ẩn các cột

  Theo mặc định, lệnh top chỉ hiển thị một vài cột nếu bạn muốn thêm hoặc xóa một cột cụ thể hoặc thay đổi thứ tự các cột, chúng ta nhấn f

  Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is SUSER
    Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
    'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort. Use 'q' or <Esc> to end!
  
  * PID   = Process Id       CGROUPS = Control Groups
  * USER  = Effective User Name  SUPGIDS = Supp Groups IDs
  * %CPU  = CPU Usage       nsIPC  = IPC namespace Inode
  * %MEM  = Memory Usage (RES)   nsMNT  = MNT namespace Inode
  * COMMAND = Command Name/Line   nsPID  = PID namespace Inode
  ...
  

  Các trường được đánh dấu * là các trường được hiển thị, theo thứ tự xuất hiện trong danh sách này.

  Nhấn d để chuyển đổi hiển thị của trường đó. Sau khi hoàn thành, nhấn s để lưu nhấn q để quay lại danh sách tiến trình

  Đầu ra sau đây chỉ hiển thị các cột PID, USER, CPU, MEMOR và COMMAND như bên dưới:

  top - 00:15:33 up 27 days, 8:04, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 83 total,  1 running, 81 sleeping,  1 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281284 free,  96200 used, 1670128 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1749700 avail Mem
  
   PID USER   %CPU %MEM COMMAND
    29 root   0.0 0.0 khugepaged
    28 root   0.0 0.0 ksmd
    1 root   0.0 0.2 systemd
    2 root   0.0 0.0 kthreadd
    3 root   0.0 0.0 ksoftirqd/0
    6 root   0.0 0.0 kworker/u2:0
    8 root   0.0 0.0 rcu_bh
    9 root   0.0 0.0 rcu_sched
    13 root   0.0 0.0 kdevtmpfs
    15 root   0.0 0.0 khungtaskd
  

  2.8. Lưu kết quả lệnh top vào file

  Để lưu kết quả đầu ra của lệnh top hãy sử dụng lệnh sau.

  [root@test1 ~]# top -n 1 -b> output.txt
  [root@test1 ~]# cat output.txt
  top - 00:20:07 up 27 days, 8:09, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 84 total,  1 running, 82 sleeping,  1 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281392 free,  96096 used, 1670124 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1749808 avail Mem
  
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
    1 root   20  0  43520  3776  2452 S 0.0 0.2  0:25.92 systemd
    2 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.29 kthreadd
    3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.16 ksoftirqd/0
    5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
    6 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.31 kworker/u2:0
    7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
    8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
    9 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:04.86 rcu_sched
    10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
    11 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:22.49 watchdog/0
    13 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kdevtmpfs
    14 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 netns
    15 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:01.47 khungtaskd
    16 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 writeback
    17 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kintegrityd
  

  2.9. Chế độ dòng

  Lệnh top hỗ trợ đầu ra chế độ dòng, nó sẽ tiếp tục in thông tin liên tục thay vì một màn hình duy nhất.

  Ví dụ: Việc sử dụng Cpu trong khoảng thời gian 0.5 giây.

  [root@test1 ~]# top -d 0.5 -b | grep Cpu
  %Cpu(s): 0.0 us, 6.2 sy, 0.0 ni, 93.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 2.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 98.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 1.9 us, 1.9 sy, 0.0 ni, 96.2 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  

  2.10. Phân chia đầu ra trong nhiều bảng

  Nhấn a để di chuyển qua các bảng. Mỗi bảng có thể có một tập các trường khác nhau được hiển thị và các cột sắp xếp khác nhau.

  [root@test1 ~]# top
  1:Def - 00:25:58 up 27 days, 8:15, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 83 total,  2 running, 80 sleeping,  1 stopped,  0 zombie
  %Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  281152 free,  96328 used, 1670132 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1749576 avail Mem
  
  1 PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
     3 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.17 ksoftirqd/0
     5 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 kworker/0:0H
     6 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:02.31 kworker/u2:0
     7 root   rt  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 migration/0
     8 root   20  0    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 rcu_bh
     9 root   20  0    0   0   0 R 0.0 0.0  0:04.87 rcu_sched
    10 root    0 -20    0   0   0 S 0.0 0.0  0:00.00 lru-add-drain
  2 PID PPID   TIME+ %CPU %MEM PR NI S  VIRT  RES  UID COMMAND
   31781   1  0:01.70 0.0 0.1 20  0 S 126284  1620   0 crond
   18976   2  0:03.57 0.0 0.0  0 -20 S    0   0   0 loop0
   16939   1  0:05.33 0.0 0.4 20  0 S 520136  7924   0 udisksd
   13234   1  6:14.33 0.0 0.9 20  0 S 573920 19048   0 tuned
   13202   1  0:03.99 0.0 0.7 20  0 S 716864 13792  999 polkitd
   13155   1  0:00.00 0.0 0.1 20  0 S  24844  1708   0 qemu-ga
   13099   1  0:03.12 0.0 0.0 16 -4 S  55520  892   0 auditd
  

  2.11. Ẩn/Hiển thị thông tin trên đầu trang

  Phím l sẽ ẩn thông tin trung bình tải. Phím m sẽ ẩn thông tin bộ nhớ. Phím t sẽ ẩn thông tin cpu.

  Ẩn vùng thông tin tiêu đề, làm cho nhiều quá trình hiển thị hơn trong danh sách.

  2.12. Chế độ phân cấp

  Nhấn Shift + v sẽ hiển thị các tiến trình trong hệ thống phân cấp cha mẹ. Như bên dưới;

  [root@test1 ~]# top
  top - 00:30:38 up 27 days, 8:19, 1 user, load average: 0.00, 0.01, 0.05
  Tasks: 85 total,  2 running, 81 sleeping,  2 stopped,  0 zombie
  %Cpu0 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
  KiB Mem : 2047612 total,  280368 free,  97092 used, 1670152 buff/cache
  KiB Swap:  524284 total,  524020 free,   264 used. 1748792 avail Mem
  
   PID USER   PR NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM   TIME+ COMMAND
    1 root   20  0  43520  3776  2452 S 0.0 0.2  0:25.93 systemd
   346 root   20  0  39212  4144  3812 S 0.0 0.2  0:11.93 `- systemd-journal
   487 dbus   20  0  58296  1972  1144 S 0.0 0.1  0:08.50 `- dbus-daemon
   489 chrony  20  0 117752  1228  792 S 0.0 0.1  0:07.23 `- chronyd
   492 root   20  0  26376  1320  1000 S 0.0 0.1  0:07.82 `- systemd-logind
   504 root   20  0  4384  452  316 S 0.0 0.0  0:00.00 `- acpid
   543 root   20  0 552328  7192  2652 S 0.0 0.4  1:02.84 `- NetworkManager
   578 root   20  0 107396  3320  1312 S 0.0 0.2  0:00.37   `- dhclient
   579 root   20  0 107396  3308  1304 S 0.0 0.2  0:00.34   `- dhclient
   1061 root   20  0 110088  504  376 S 0.0 0.0  0:00.00 `- agetty
   1062 root   20  0 110088  500  372 S 0.0 0.0  0:00.01 `- agetty
   8352 root   20  0 112812  2188  1160 S 0.0 0.1  0:00.31 `- sshd
   4090 root   20  0 154652  5564  4256 S 0.0 0.3  0:01.79   `- sshd
   4092 root   20  0 115564  2192  1700 S 0.0 0.1  0:00.04     `- bash
   4125 root   20  0 161880  2204  1568 T 0.0 0.1  0:00.01       `- top
   4158 root   20  0 161880  2204  1568 T 0.0 0.1  0:02.53       `- top
   4161 root   20  0 161880  2208  1568 R 0.3 0.1  0:00.24       `- top
  

  3. Lời kết

  Qua bài trên, giúp cho chúng ta biết cách sử dụng lệnh top và một số ví dụ ứng dụng vào thực tế trên hệ điều hành Linux giúp chúng ta giám sát hệ thống tốt hơn.