Hướng dẫn dùng lệnh lsof cơ bản Image Hướng dẫn dùng lệnh lsof cơ bản

Bài viết này hướng dẫn dùng lệnh lsof cơ bản trên hệ điều hành Linux.

1. Giới thiệu lsof

Lệnh lsof(list open files) là lệnh được sử dụng để liệt kê thông tin về các tệp được mở bởi các quy trình khác nhau. Trong hệ điều hành Linux, mọi thứ là một tập tin(ví dụ như: pipes, sockets, directories, devices,...). Lệnh lsof được phát triển và hỗ trợ bởi Victor A. Abell. Chương trình sẽ liệt kê những tệp đang mở và tiến trình nào đang sử dụng chúng.

2. Cài đặt lsof

Lệnh lsof có sẵn trên hầu hết các bản phân phối Linux. Nếu không được cài đặt sẳn chúng ta thực hiện như sau:

 • Đối với bản phân phối Debian/Ubuntu:

  apt-get install lsof
  
 • Đối với với bản phân phối RHEL/CentOS:

  yum install lsof
  

3. Sử dụng lsof

3.1. Lệnh lsof với tập tin

👉 Ví dụ 1: Liệt kê tất cả các tệp đang mở

Lệnh lsof sẽ cung cấp danh sách tất cả các tệp đang mở thuộc về tất cả các quy trình đang hoạt động.

[root@test1 ~]# lsof
COMMAND  PID      USER  FD   TYPE       DEVICE  SIZE/OFF   NODE NAME
lsof   28207     root  0u   CHR       136,0    0t0     3 /dev/pts/0
lsof   28207     root  1u   CHR       136,0    0t0     3 /dev/pts/0
lsof   28207     root  2u   CHR       136,0    0t0     3 /dev/pts/0
lsof   28207     root  3r   DIR        0,3     0     1 /proc
lsof   28207     root  4r   DIR        0,3     0   231727 /proc/28207/fd
lsof   28207     root  5w   FIFO        0,9    0t0   231732 pipe
lsof   28207     root  6r   FIFO        0,9    0t0   231733 pipe
lsof   28208     root cwd    DIR        8,2   4096  2097217 /root
lsof   28208     root rtd    DIR        8,2    263     64 /
lsof   28208     root txt    REG        8,2  154184  6505411 /usr/sbin/lsof
...

Theo mặc định một tệp được hiển thị trên mỗi dòng. Chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của cột FD và TYPE:

Cột FD đại diện cho bộ mô tả tập tin. Một số giá trị thường gặp của FD là:

 • cwd: Thư mục làm việc hiện tại
 • txt: Tập tin văn bản
 • mem: Tập tin ánh xạ bộ nhớ
 • mmap: Thiết bị ánh xạ bộ nhớ
 • Number: Mô tả tập tin thực tế. Ký tự sau số biểu thị chế độ sau r để đọc, w để viết, u để đọc và viết.

Cột TYPE chỉ định loại tệp. Một số giá trị thường gặp của TYPE là:

 • REG: Tệp thông thường
 • DIR: Thư mục
 • FIFO: First In First Out
 • CHR: Tập tin character đặc biệt

Để tìm hiểu danh sách đầy đủ về FDTYPE chúng ta chạy lệnh sau: man lsof.

👉 Ví dụ 2: Liệt kê các tệp đã mở trong một thư mục

Để liệt kê các tệp đã mở trong một thư mục chúng ta sử dụng tùy chọn +D như bên dưới:

[root@test1 ~]# lsof +D /var/log/
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
rsyslogd 13071 root  5w  REG  8,2  11406 2103130 /var/log/messages
rsyslogd 13071 root  6w  REG  8,2   4692 2103128 /var/log/cron
rsyslogd 13071 root  7w  REG  8,2   678 2103131 /var/log/secure
auditd  13099 root  5w  REG  8,2 1249123 2419921 /var/log/audit/audit.log
tuned  13234 root  3w  REG  8,2  43507 6789997 /var/log/tuned/tuned.log

👉 Ví dụ 3: Liệt kê các tệp đã mở dựa vào tên tiến trình

Chúng ta có thể liệt kê các tệp được mở bằng tên tiến trình, sử dụng tùy chọn -c. Chúng ta thực hiện như bên dưới:

[root@test1 ~]# lsof -c ssh
COMMAND  PID USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
sshd   8352 root cwd  DIR        8,2   263   64 /
sshd   8352 root rtd  DIR        8,2   263   64 /
sshd   8352 root txt  REG        8,2  853040 6439738 /usr/sbin/sshd
sshd   8352 root DEL  REG        8,2     6292703 /usr/lib64/libnss_files-2.17.so;5c94fef7
sshd   8352 root mem  REG        8,2  68192 6382963 /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
sshd   8352 root DEL  REG        8,2     6357643 /usr/lib64/libelf-0.170.so
...

👉 Ví dụ 4: Liệt kê các tệp được mở bởi một người dùng cụ thể

Để tìm danh sách các tệp được mở bởi một người dùng cụ thể sử dụng tùy chọn '-u'. Cú pháp như sau:

lsof -u user

Khi chúng ta muốn liệt kê các tệp được mở bởi các người dùng nhưng loại trừ 1 người dùng chúng ta sử dụng tùy chọn sau -u ^ thực hiện như bên dưới:

[root@test1 ~]# lsof -u ^dang
COMMAND   PID     USER  FD  TYPE       DEVICE   SIZE/OFF  NODE NAME
tuned   13234 13268  root  8u a_inode        0,10     0    5074 [eventfd]
tuned   13234 13268  root  9r   FIFO        0,9    0t0   48048 pipe
tuned   13234 13268  root  10w   FIFO        0,9    0t0   48048 pipe
tuned   13234 13268  root  11w   CHR       10,61    0t0    6812 /dev/cpu_dma_latency
tuned   13234 13268  root  18u a_inode        0,10     0    5074 [eventpoll]
udisksd  16939     root cwd    DIR        8,2    263     64 /
udisksd  16939     root rtd    DIR        8,2    263     64 /
udisksd  16939     root txt    REG        8,2  434880  73402403 /usr/libexec/udisks2/udisksd
...

👉 Ví dụ 5: Liệt kê tất cả các tệp đang mở theo một tiến trình

Bạn có thể liệt kê tất cả các tệp được mở bởi một tiến trình cụ thể bằng tùy chọn -p.

[root@test1 ~]# lsof -p 8352
COMMAND PID USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
sshd  8352 root cwd  DIR        8,2   263   64 /
sshd  8352 root rtd  DIR        8,2   263   64 /
sshd  8352 root txt  REG        8,2  853040 6439738 /usr/sbin/sshd
sshd  8352 root DEL  REG        8,2     6292703 /usr/lib64/libnss_files-2.17.so;5c94fef7
sshd  8352 root mem  REG        8,2  68192 6382963 /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
sshd  8352 root DEL  REG        8,2     6357643 /usr/lib64/libelf-0.170.so
sshd  8352 root mem  REG        8,2  19896 6383002 /usr/lib64/libattr.so.1.1.0
sshd  8352 root mem  REG        8,2  15688 6383311 /usr/lib64/libkeyutils.so.1.5
sshd  8352 root DEL  REG        8,2     6383629 /usr/lib64/libkrb5support.so.0.1;5c94fef7
sshd  8352 root mem  REG        8,2  11448 6292340 /usr/lib64/libfreebl3.so
sshd  8352 root mem  REG        8,2  251832 6357565 /usr/lib64/libnspr4.so
sshd  8352 root mem  REG        8,2  20096 6357566 /usr/lib64/libplc4.so

👉 Ví dụ 7: Thực thi lsof trong chế độ lặp lại

Lệnh lsof có chế độ Lặp lại. Chế độ lặp lại có thể được bật bằng cách sử dụng tuỳ chọn -r hoặc +r. Nếu +r được sử dụng thì chế độ lặp lại sẽ kết thúc khi không tìm thấy tệp đang mở còn tùu chọn -r sẽ tiếp tục liệt kê, trì hoãn, liệt kê cho đến khi đưa ra bất kể các tệp có được mở hay không.

Các chu kỳ sẽ được phân tách bằng cách sử dụng '======='. Bạn cũng chỉ định thời gian trễ là '-r' | '+ r'.

[root@test1 ~]# lsof -c ssh -r5
COMMAND  PID USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
sshd   8352 root cwd  DIR        8,2   263   64 /
sshd   8352 root rtd  DIR        8,2   263   64 /
sshd   8352 root txt  REG        8,2  853040 6439738 /usr/sbin/sshd
sshd   8352 root DEL  REG        8,2     6292703 /usr/lib64/libnss_files-2.17.so;5c94fef7
sshd   8352 root mem  REG        8,2  68192 6382963 /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6
sshd   8352 root DEL  REG        8,2     6357643 /usr/lib64/libelf-0.170.so
...
=======
COMMAND  PID USER  FD  TYPE       DEVICE SIZE/OFF  NODE NAME
sshd   8352 root cwd  DIR        8,2   263   64 /
sshd   8352 root rtd  DIR        8,2   263   64 /
sshd   8352 root txt  REG        8,2  853040 6439738 /usr/sbin/sshd
sshd   8352 root DEL  REG        8,2     6292703 /usr/lib64/libnss_files-2.17.so;5c94fef7
sshd   8352 root mem  REG        8,2  68192 6382963 /usr/lib64/libbz2.so.1.0.6

3.2. Lệnh lsof với tìm kiếm kết nối mạng

Kết nối mạng cũng là tập tin. Vì vậy, chúng tôi có thể tìm thấy thông tin họ bằng cách sử dụng lệnh lsof.

👉 Ví dụ 1: Hiển thị tất cả các kết nối mạng

Chúng ta có thể liệt kê tất cả các kết nối mạng được mở bằng cách sử dụng tùy chọn -i.

[root@test1 ~]# lsof -n -i
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
chronyd  489 chrony  1u IPv4 13504   0t0 UDP 127.0.0.1:323
chronyd  489 chrony  2u IPv6 13505   0t0 UDP [::1]:323
dhclient  578  root  6u IPv4 15376   0t0 UDP *:bootpc
dhclient  579  root  6u IPv4 15365   0t0 UDP *:bootpc
sshd   8352  root  3u IPv4 28174   0t0 TCP *:terminaldb (LISTEN)
sshd   8352  root  4u IPv6 28176   0t0 TCP *:terminaldb (LISTEN)
master  13050  root  13u IPv4 46933   0t0 TCP 127.0.0.1:smtp (LISTEN)
master  13050  root  14u IPv6 46934   0t0 TCP [::1]:smtp (LISTEN)
sshd   29521  root  3u IPv4 244046   0t0 TCP 102.96.126.130:terminaldb->26.79.26.92:50152 (ESTABLISHED)

Để nhận lưu lượng IPv6 với sử dụng tuỳ chọn -i 6. Cú pháp như bên dưới:

[root@localhost ~]# lsof -i 6 -n
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
chronyd 3024 chrony  2u IPv6   13942   0t0 UDP [::1]:323
nginx  3259  root  28u IPv6 185119976   0t0 TCP *:http (LISTEN)
nginx  3259  root  30u IPv6 185119978   0t0 TCP *:https (LISTEN)
nginx  3261 nobody  28u IPv6 185119976   0t0 TCP *:http (LISTEN)
nginx  3261 nobody  30u IPv6 185119978   0t0 TCP *:https (LISTEN)
python 12539  bot  4u IPv6 192427365   0t0 TCP [2400:8901::f03c:91ff:fefb:dba1]:46710->[2001:67c:4e8:f004::9]:https (ESTABLISHED)
sshd  26892  root  4u IPv6  612238   0t0 TCP *:ssh (LISTEN)

👉 Ví dụ 2: Hiển thị các kết nối TCP hoặc UDP

Khi chúng ta muốn hiển thị các kết nối TCP hoặc UDP bằng cách cung cấp giao thức ngay sau tuỳ chọn -i.

[root@test1 ~]# lsof -n -iUDP
COMMAND PID  USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
chronyd 489 chrony  1u IPv4 13504   0t0 UDP 127.0.0.1:323
chronyd 489 chrony  2u IPv6 13505   0t0 UDP [::1]:323
dhclient 578  root  6u IPv4 15376   0t0 UDP *:bootpc
dhclient 579  root  6u IPv4 15365   0t0 UDP *:bootpc
[root@test1 ~]# lsof -n -iTCP
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd   8352 root  3u IPv4 28174   0t0 TCP *:terminaldb (LISTEN)
sshd   8352 root  4u IPv6 28176   0t0 TCP *:terminaldb (LISTEN)
master 13050 root  13u IPv4 46933   0t0 TCP 127.0.0.1:smtp (LISTEN)
master 13050 root  14u IPv6 46934   0t0 TCP [::1]:smtp (LISTEN)
sshd  29521 root  3u IPv4 244046   0t0 TCP 102.96.126.130:terminaldb->26.79.26.92:50152 (ESTABLISHED)

👉 Ví dụ 3: Hiển thị mạng liên quan đến một cổng nhất định

Bằng cách sử dụng tuỳ chọn -i :port bạn có thể hiển thị các kết nối mạng qua một cổng nhất định.

[root@test1 ~]# lsof -i :25
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
master 13050 root  13u IPv4 46933   0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)
master 13050 root  14u IPv6 46934   0t0 TCP localhost:smtp (LISTEN)

👉 Ví dụ 4: Hiển thị kết nối đến một máy chủ cụ thể

Bằng cách sử dụng tuỳ chọn -i@host chúng ta có thể hiển thị kết nối đến một máy chủ cụ thể. Thực hiện như sau:

[root@test1 ~]# lsof -n -i@102.96.126.130
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd  29521 root  3u IPv4 244046   0t0 TCP 102.96.126.130:terminaldb->26.79.26.92:50152 (ESTABLISHED)

👉 Ví dụ 5: Tìm các tiến trình có trạng thái TCP là LISTEN

Để tìm các cổng đang chờ kết nối. Cú pháp như sau:

lsof -i -sTCP:LISTEN

Bạn cũng có thể thực hiện bằng cách dùng lệnh grep cho LISTEN.

[root@test1 ~]# lsof -n -i -sTCP:LISTEN
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd   8352 root  3u IPv4 28174   0t0 TCP *:terminaldb (LISTEN)
sshd   8352 root  4u IPv6 28176   0t0 TCP *:terminaldb (LISTEN)
master 13050 root  13u IPv4 46933   0t0 TCP 127.0.0.1:smtp (LISTEN)
master 13050 root  14u IPv6 46934   0t0 TCP [::1]:smtp (LISTEN)

👉 Ví dụ 6: Tìm tiến trình có trạng thái TCP là sTCP:ESTABLISHED

Bạn có thể hiển thị bất kỳ kết nối nào đã được thiết lập. Cú pháp như sau:

lsof -i -sTCP:ESTABLISHED

Bạn cũng có thể thực hiện bằng cách dùng lệnh grep cho ESTABLISHED.

[root@test1 ~]# lsof -n -i -sTCP:ESTABLISHED
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd  29521 root  3u IPv4 244046   0t0 TCP 102.96.126.130:terminaldb->26.79.26.92:50152 (ESTABLISHED)

👉 Ví dụ 7: Chỉ ra các kết nối mà một user đang kết nối tới một host

Chúng ta có thể liệt kê các kết nối mà một user đang kết nối tới một host. Trong ví dụ naà thì user dang kết nối với 102.96.126.130 như bên dưới:

[root@test1 ~]# lsof -n -u dang -i @102.96.126.130
COMMAND  PID USER  FD  TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
sshd  30071 root  3u IPv4 250523   0t0 TCP 102.96.126.130:terminaldb->26.79.26.92:50152 (ESTABLISHED)

Sử dụng các tùy chọn -t-c để xử lý HUP cú pháp như sau:

kill -HUP `lsof -t -c sshd`

Trong đó ý nghĩa các lệnh như sau:

 • -HUP: Để khởi động lại một tiến trình.
 • -t: Đầu ra ngắn gọn bằng ID của tiến trình
 • -c: Liệt kê các tệp đã mở dựa vào tên tiến trình

Cú pháp trên dùng để khởi động lại một tiến trình sshd.

👉 Ví dụ 9: Hiển thị các kết nối với một port trong phạm vi

Chúng ta có thể hiển thị các kết nối với một port trong phạm vi cú pháp như sau:

lsof -i @fw.google.com:2050=2580

5. Lời kết

Qua bài trên, cho chúng ta biết cách dùng lệnh lsof để liệt kê thông tin về các tệp được, kết nối mạng được mở bởi các tiến trình khác nhau trên hệ điều hành Linux.